Sett ditt preg på kirka – det er din kirke!

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille til valg?
18. Februar 2019
Rekk opp hånden selv eller finn frem til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Ved kirkevalget skal det velges 7 000 frivilllige over det ganske land til å lede kirkens arbeid.  Den norske kirke er en evagelisk-luthersk folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg.

Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger.  Det er rom for tro, tvil, samtale og spørsmål.

Bli med på noe stort:  Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg.  Og gi din stemme på valgdagen.  Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Bli med – ta ansvar for kirken din!
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.  Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss.  Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot alle tegns om tyder på forakt for svakhet.  Vi vil støtte de som fremmer respekt for både skaperverket og hvert enkelt menneske.

Hva gjør menighetsrådet?
Rådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i rådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke.  Arbeidet spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.  Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•         Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
•         Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
•         Gudstjenester
•         Kirkemusikk
•         Ofringer
•         Utleie av kirken
•         Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
•         Samarbeid med frivillige
•         Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Menighetsrådene velger en nominasjonskomité  som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister innen 30. april 2019.

I Hol er det 3 menighetsråd eller sokneråd.  Når Kirkebladet kommer ut er det tatt beslutninger i rådene om de skal skifte navn fra menighetsråd til sokneråd fra og med dette valgåret  og om antall fastemedlemmer skal endres som foreslått under:

Fra og med dette valgåret skal Hol og Hovet ha 4 faste medlemmer mot 6 tidligere og 5 varamedlemmer.

Dagali og Skurdalen skal også ha 4 faste medlemmer  mot 6 tidligere og 5 varamedlemmer.

Geilo skal ha  6 faste medlemmer som tidligere og 5 varamedlemmer. 

Fra hvert menighetsråd velges to medlemmer til Kirkelig fellesråd som tar seg av administrative og økonomiske oppgaver på vegne av de tre soknene.  Fellesrådet skal fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.  Fellesrådet har en daglig leder/kirkeverge.

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

 

Kilde:  www.kirkevalget.no

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.